Klauzula RODO W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej

 1. Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako “RODO”) jest Global Recykling Marcin Litwin i Łukasz Gawlik Spółka Cywilna z siedzibą w Przemyślu, ul. Bakończycka 7

NIP: 7952537283, Regon: 364696761

 1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod nr: 795 752 444, poprzez korespondencję elektroniczną: lg.globalrecykling@gmail.com lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: lg.globalrecykling@gmail.com, tel.: 795 752 444.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza wszelkie dane jakie podali Państwo podczas jakiegokolwiek kontaktulub korespondencji e-mailowej. Zazwyczaj są to: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe.
 3. Administrator danych osobowych, w zależności od kontekstu i typu kontaktu, może przetwarzać dane osobowe w celu:
  – korespondencji mailowej lub telefonicznej z Państwem.
  – wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i przedstawiciele administratora danych osobowych. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z administratorem danych osobowych przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.
 5. Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
  – dane kontaktowe wykorzystywane są w celu utrzymywania relacji biznesowych oraz dostarczenia usług przechowywane są do czasu cofnięcia zgody;
  – dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (6 lat);
  – dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 6. Administrator danych osobowych zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych uprawnione są do domagania się od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt oraz zawarcie zakupu surowców wtórnych zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami prawnymi.
 9. Administrator danych osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.